Zoznam daňových dlžníkov

zobrazené 1070x
Zoznam daňových dlžníkov

Bratislava zverejňuje zoznam daňových dlžníkov za miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva) a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31. 12 2015.

Zverejnenie daňových dlžníkov správcom dane, ktorým je obec upravuje ustanovenie § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy),
  • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

 

V zoznamoch sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, suma daňových nedoplatkov.

Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku. 

 

Odkazy

 

Zdroj: www.bratislava.sk