Dotazník o programe rozvoja Starého Mesta

zobrazené 814x
Dotazník o programe rozvoja Starého Mesta

Vážení Staromešťania,

dovoľujeme si Vás osloviť a zapojiť do prieskumu názorov slúžiaceho ako podklad pre spracovanie dlhodobého programu rozvoja mestskej časti – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava  - Staré Mesto na roky 2016 - 2023, s výhľadom do roku 2040.

Dôvodom na uskutočnenie prieskumu názorov obyvateľov mestskej časti je :

  • zapojiť Vás do plánovacieho procesu,
  • získať spätnú väzbu a pohľad na to, ako vnímate m(i)esto kde žijete,
  • získať od Vás podnety pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní a prioritách mestskej časti.

Prieskumom zisťujeme predovšetkým  :

  • pohľad na život vo Vašej mestskej časti, služby, samosprávu, bývanie a ostatné otázky, ktoré sa bezprostredne dotýkajú kvality ich života,
  • názor Staromešťaňov na to, čo považujú za najvýraznejšie možnosti alebo naopak za najväčšie prekážky rozvoja mestskej časti a na to, čo by mal program rozvoja  prioritne riešiť.

Ďakujeme za Vašu dôveru a čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka. Vaše odpovede budú spracované anonymne a všetky údaje, ktoré do dotazníka uvediete, budú slúžiť výlučne za účelom spracovania súhrnných štatistických výstupov. Dotazník vyplníte tu.

 

 

 

 

 

Zdroj a info: www.bratislava.sk