Aj tento rok môžu mnohodetné rodiny požiadať o finančný príspevok

zobrazené 495x
Aj tento rok môžu mnohodetné rodiny požiadať o finančný príspevok

Hlavné mesto aj tento rok finančne podporí mnohodetné rodiny, ktoré majú v rodine najmenej štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej jeden rok. Hlavné mesto v tomto roku vyčlenilo z rozpočtu mesta na finančnú podporu mnohodetných rodín 50-tisíc EUR, ktoré bude udeľovať na základe posúdenia žiadostí pracovnou skupinou.

Záujemcovia môžu o príspevok požiadať zaslaním kompletnej žiadosti spolu s prílohami poštou alebo osobne do podateľne magistrátu od 1. augusta 2016, najneskôr do 30. septembra. Finančný príspevok je možné poskytnúť jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku spravidla vo výške 40 EUR na dieťa. Príspevok však môže byť pridelený aj vo vyššej sume v závislosti od jednotlivých žiadostí a nákladov v nich uvedených. 
 
Mnohodetné rodiny môžu požiadať o preplatenie nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevok na úhradu výdavkov na štúdium), na preplatenie jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času či aktivít v športových kluboch. Takisto môžu požiadať o príspevok za účasť na výlete organizovanom školskými zariadeniami, za účasť na tábore, či pobyte v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku a v neposlednom rade aj na preplatenie cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Akceptované sú platby uhradené od 01. januára 2016. Pri účtovných dokladoch musia byť údaje ako sú dátum platby, za akú aktivitu, suma a meno dieťaťa (v závislosti od dokladu aj pečiatka a podpis). Žiadosť a platné zásady nájdu záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta v časti Život v metropole v oblasti Sociálna pomoc.

V minulom roku 2015 hlavné mesto poskytlo finančný príspevok 177 rodinám a spolu prispelo na 789 detí. Celkovo bolo prerozdelených 49 962  EUR. 

 

 

Zdroj: www.bratislava.sk